Falco
Falco
   
PDF Drukuj

Regulamin

Ten dokument ma charakter porozumienia pomidzy wydawc witryny paralotnia.pl i wszystkimi korzystajcymi z niej Uytkownikami.

Regulamin stanowi prawn podstaw okrelajc zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzajc nasz witryn, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowizujesz si do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.


1. Charakter i cele witryny paralotnia.pl
Witryna paralotnia.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym.

2. Rejestracja uytkownikw i ochrona danych
Osoba, ktra pragnie korzysta z funkcji zawartych w witrynie paralotnia.pl dostpnych dla uytkownikw musi dokona bezpatnej rejestracji. Po zakoczeniu rejestracji osoba posiada moliwoc zalogowania si do Panelu Administracyjnego umoliwiajcego korzystanie z witryny.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, ktre mog by zbierane od uytkownikw podczas korzystania z witryny paralotnia.pl, s gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatnoci oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i moliwoci uytkownikw witryny
Rejestrujc si w witrynie paralotnia.pl:
- zgadzasz si podczas rejestracji dostarczy prawdziwych informacji,
- akceptujesz w peni ten Regulamin korzystania z witryny,
- zobowizujesz si do utrzymania w tajemnicy Twego hasa i zgadzasz si odpowiada za wszystkie skutki spowodowane zarwno swoim, jak i nieuprawnionym dostpem do witryny przez osoby, ktrym udostpnisz swj login i haso,
- zobowizujesz si zawiadomi nas natychmiast o jakimkolwiek nieupowanionym dostpie do witryny za pomoc Twojego hasa albo o zarejestrowaniu si w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw wasnoci, zastrzeenie praw autorskich
Udostpniajc witryn, zwracamy szczegln uwag na konieczno respektowania praw wasnoci intelektualnej. Informujemy, e witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiay, w szczeglnoci teksty, zdjcia i grafik, a przyjty w witrynie wybr i ukad prezentowanych w nim treci stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie lub na innych naszych stronach s wasnoci ich twrcw.

Wysyajc na nasz serwer dokumenty i fotografie (lub przekazujc w innej formie) bierzesz za nie pen odpowiedzialnioc i owiadczasz e:

- zapoznae si z przepisami prawa polskiego odnoszcymi si do praw autorskich i innymi przepisami dotyczacymi tych praw,

- jeste autorem lub posiadasz wszelkie prawa autorskie do dokumentw i fotografi wysanych na nasz serwer, w tym owiadczenia co do wizerunku osb, znanych miejsc i etc.

- wyrazasz zgod na publikacj dokumentw, fotografii na naszych stronach internetowych przez administratora serwisu,

Serwis paralotnia.pl zastrzega moliwoc blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywno uytkownikw w witrynie, przesyanie materiaw
Masz prawo przesyania do witryny swoich informacji, materiaw, dokumentw. Z tym prawem wie si z jednej strony moliwo oddziaywania na innych uytkownikw witryny, a z drugiej dostp do pewnych obszarw naszego systemu komputerowego, wraliwych na zachowania, ktre mog zakci sprawno jego dziaania.

W zwizku z tym w peni zgadzasz si, e Twoja aktywno w ramach witryny i konta:

- nie moe by sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowizujcymi przepisami prawa, nie moe by dla innych w aden sposb niebezpieczna i w zwizku z tym nie bdziesz przesya do witryny lub wykorzystujc mechanizmy witryny adnych informacji i materiaw, naruszajcych oglnie przyjte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiaw i wypowiedzi, ktre wzywaj do nietolerancji, nienawici, przemocy, okruciestwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposb,

- nie moe narusza praw innych uytkownikw witryny, szczeglnie prawa do poszanowania godnoci, prywatnoci, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w zwizku z tym powstrzymasz si od wypowiedzi obraliwych lub agresywnych oraz nie bdziesz zbiera lub usuwa jakichkolwiek danych o innych uytkownikach witryny,

- nie bdziesz wykorzystywa mechanizmw witryny do rozsyania materiaw niechcianych, uznawanych za spam;

Zgadzasz si, aby wydawca witryny paralotnia.pl mia prawo do modyfikacji bd usunicia kadego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeeli uwaasz, e Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa wasnoci intelektualnej zostay w jakikolwiek sposb bd w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie paralotnia.pl, prosimy o przesanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyczenia gwarancji
W peni akceptujesz, e wydawca udostpnia witryn paralotnia.pl tak jaka jest.

Zdajesz sobie spraw, e opublikowane w witrynie materiay mog zawiera nieprawdziwe informacje, lub w jaki inny sposb nie odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz si, e korzystasz z witryny paralotnia.pl tylko i wycznie na wasn odpowiedzialno i wasne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiay lub usugi dostarczane za porednictwem witryny oferowane s bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczeglnoci:

- Wydawca witryny paralotnia.pl nie zapewnia gwarancji dotyczcych prawidowoci lub kompletnoci jakichkolwiek materiaw, informacji lub ustale umieszczonych w witrynie,

- Wydawca witryny paralotnia.pl nie gwarantuje, i kada zamieszczona w witrynie paralotnia.pl informacja sprosta oczekiwaniom kadego Uytkownika co do merytorycznej zawartoci, dokadnoci czy przydatnoci uzyskanych informacji.

8. Odsyacze do innych witryn, ogoszenia i reklamy
W witrynie paralotnia.pl s publikowane odsyacze do innych witryn. Mog rwnie by publikowane ogoszenia firm, naszych pilotw i uytkownikw. Wydawca witryny paralotnia.pl nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za tre, ciso, zawarto lub dostpno informacji, do ktrych prowadz odsyacze.

Wstawienie odsyacza do innego serwisu jest moliwe wycznie po uprzednim uzgodnieniu z administratorem serwisu www.paralotnia.pl


9. Rozstrzyganie sporw

W zwizku z moliwoci wystpienia sporw zwizanych z korzystaniem z witryny:

- zgadzasz si, e niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogce wynikn z wykonania zobowiza zawartych w niniejszych warunkach bd rozstrzygane przez waciwy terytorialnie i rzeczowo sd powszechny w Polsce.

- zgadzasz si, e w przypadku, gdyby ktrekolwiek z postanowie tego Regulaminu zostao uznane za niezgodne z prawem przez waciwy sd, to decyzja sdu nie powoduje uchylenia innych postanowie tego Regulaminu i w zwizku z tym wszystkie inne postanowienia zachowuj swoj moc.

- zgadzasz si, e w przypadku niezgodnoci pomidzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawc, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje si za waniejsze warunki okrelone w dokumencie, z wyjtkiem wyraonych gdziekolwiek gwarancji, o ktrych mowa bya w rozdziale Wyaczenia gwarancji.


10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny paralotnia.pl
Zgadzasz si, e Wydawca paralotnia.pl zastrzega sobie wyczne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania uytkownikw. Uytkownicy odpowiedzialni s za regularne przegldanie tych warunkw oraz zastrzee, a nastpujce po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest rwnoznaczne z ich akceptacj.

Uytkownik czytajc, przegldajc czy uywajc serwis internetowy paralotnia.pl akceptuje poniej opisane zasady Polityki Prywatnoci oraz wyraa zgod na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).


Wydawca serwisu paralotnia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnoci, bez powiadomienia Uytkownikw.

Uytkownika wykorzystujcego w jakikolwiek sposb serwis paralotnia.pl obowizuj aktualna zasady Polityka Prywatnoci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany przez wydawc serwisu nie wpywaj na podstawow zasad: serwis paralotnia.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie uycza zgromadzonych informacji o Uytkownikach innym osobom lub instytucjom, chyba e dzieje si to za wyran zgod lub na yczenie Uytkownika, lub te na wniosek sdu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez uytkownikw przepisw prawa.

Jeeli Uytkownik nie zgadza si z Polityka Prywatnoci, wydawca prosi o rezygnacj z uytkowania serwisu.


Polityka prywatnoci

Dane Osobowe


Uytkownik korzystajc z serwisu paralotnia.pl moe zosta poproszony o podanie niektrych swoich danych osobowych poprzez wypenienie formularza, lub w inny sposb. Dane te to w wikszoci przypadkw imi, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamwie Uytkownik moe zosta poproszony o podanie penych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno, ktr te dane dotyczyy.

Niezapowiedziane Wiadomoci

Wydawca serwisu paralotnia.pl zastrzega sobie prawo do wysyania niezapowiedzianych wiadomoci Uytkownikom , ktrych dane kontaktowe uzyska poprzez paralotnia.pl. Pod tym okreleniem rozumie si informacje odnoszce si bezporednio do serwisu paralotniat.pl (np. zmiany, promocje), nie komercyjne listy (np. yczenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, ktrych rozsyka zostaa opacona przez sponsora wspierajcego serwis paralotnia.pl

Informacje komercyjne filtrowane s prze wydawc serwisu w stopniu w jakim jest to moliwe, ograniczana jest ich objto i wysyane s sporadycznie - nie czciej ni dwa razy na tydzie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy ofertach, innych materiaach zwizanych z serwisem paralotnia.pl dostpne s dla wszystkich odwiedzajcych serwis. Wydawca serwisu nie posiada moliwoci zabezpieczenia Uytkownikw przed osobami prywatnymi lub firmami, ktre te dane wykorzystaj do przesania nieokrelonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaj Polityce Prywatnoci.


Dostp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu paralotnia.pl. Wszelkie pytania i wtpliwoci zwizane z poszanowaniem zasad zachowania prywatnoci uytkownikw paralotnia.pl prosimy kierowa poprzez zakadk Kontakt.

adne informacje oraz ceny podane w serwisie nie maj charakteru informacji handlowej!

Ciasteczka - cookie

Wprowadzenie

Prywatno naszych uytkownikw traktujemy powanie i chcemy, aby korzystajc z naszej witryny czuli si bezpiecznie. Polityka prywatnoci dotyczy danych osobowych (okrelanych dalej jako "Dane"), ktre mog by przez nas przetwarzane do celw zwizanych z funkcjonowaniem witryn paralotnia.pl Polityka ta nie odnosi si do innych informacji, ktre do nas nie nale i ktrych nie kontrolujemy. Prosimy przeczyta Warunki korzystania z witryn paralotnia.pl


1. Zbieranie danych

1.Proces rejestracji uytkownika paralotnia.pl wymaga jedynie:
- nazwy wasnej (imi, nazwisko)
- poprawnego adresu e-mail,
- unikalnego identyfikatora uytkownika (loginu)
- unikalnego hasa.
2. Proces rejestracji nie wymaga podawania rzeczywistej nazwy wasnej. Twoja nazwa, adres e-mail lub inne informacje wysyane na stron mog zawiera rzeczywiste dane osobowe tylko wtedy, jeeli sam je wprowadzisz. Te informacje mog pojawi si na stronie. 3. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy take automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plikw cookie (ciasteczek).

2. Uywanie danych

1. Moemy uywa danych, aby uatwi uytkownikowi korzystanie z witryn. Dooymy wszelkich stara, aby Twoje dane nie dostay si do rk trzecich chyba e:
1. Polityka prywatnoci stanowi inaczej w dalszej czci dokumentu;
2. otrzymamy Twoj zgod na udostpnienie Twoich danych;
3. zostanie zamane prawo i bdzie toczy si zwizane z tym postpowanie;
4. zauwaymy e jakiekolwiek Twoje dziaanie amie warunki korzystania z witryny paralotnia.pl i nasz Polityk prywatnoci, czy inne warunki uytkowania, a take w przypadku naruszania naszych praw wasnoci;
5. jeli nasza witryna zostanie wykupiona przez stron trzeci z zastrzeeniem, e strona trzecia bdzie uywaa Danych zgodnie z nasz Polityk prywatnoci, ktra jest umow midzy nami a rejestrujcymi si uytkownikami i w zwizku z tym stanowi zobowizanie prawne.
2. Przechodzc na inn stron przy uyciu odnonika zamieszczonego w naszym serwisie, zapoznaj si z polityk prywatnoci tamtej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]

1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krtki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie. Pliki cookie moemy stosowa, aby:
1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mog by zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyane przez nasz serwer albo serwisy, do ktorych odwolujemy si w naszych witrynach, np. pokazujc multimedia.
2. Ciasteczka i podobne technologie uywane s w witrynach internetowych przede wszystkim ze wzgldu na wygod uytkownikw, m.in po to, by jak najlepiej dostosowa treci i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwa, a take w celach statystycznych.
3. Pliki ciasteczek wysyamy wyjtkowo. Su one tworzeniu statystyk, ktre pomagaj dostosowa zawarto stron do oczekiwa uytkownikw, zapamitaniu preferowanego wygldu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu gosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez uytkownika kilkuetapowych czynnoci (np. dodania artykuu, itp). Korzystamy rwnie z ciasteczek sucych dopasowaniu wywietlanych reklam do zainteresowa odwiedzajcych witryny.
4. Oprcz ciasteczek wysyanych z naszego serwera za porednictwem naszej witryny, pliki cookies mog by wysyane take z serwerw stron, do ktych si odwoujemy, np. YouTube czy serwisw spoecznociowych.
5. Pliki cookies nie gromadz adnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresw e-mail.
6. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w aden sposb nie przetwarzamy.
7. Kady uytkownik moe zmieni ustawienia dotyczce ciasteczek w uywanej przez siebie przegldarce, w tym zupenie wyczy moliwo ich zapisywania. Jeli nie wyczysz mo zliwoci zapisywania ciasteczek pochodzcych z naszej witryny, oznacza to Twoj zgod na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
8. Jeeli zdecydujesz si na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie bdzie moliwe korzystanie z niektrych treci i usug udostpnianych w naszej witrynie, w szczeglnoci wymagajcych logowania. Wyczenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku moliwoci przegldania stron w naszych witrynach.
5. Edycja i usuwanie informacji

9. Dajemy Ci moliwo modyfikacji i usuwania danych, ktre udostpniasz podczas rejestracji. Moesz tego dokona w ramach Twojego panelu kontrolnego.
10. Publikacje lub inne dane, ktre udostpniasz, a ktre nie s przechowywane w ramach Twojego konta, takie jak artykuy, wiadomoci na forum, komentarze, itp. pozostan na naszych witrynach, nawet po usuniciu Twojego konta.

7. Zawiadomienia

11. Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej wysyamy generowane automatycznie zawiadomienia o niektrych Twoich dziaaniach. Nie odpowiadaj na te wiadomoci. 12. Gwny administrator moe przesya podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej krtkie komunikaty o wanych wydarzeniach, zmianach w Warunkach korzystania i Polityce prywatnoci, planowanych wyczeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp.
13. Jeeli nie chcesz otrzymywa takich informacji, poinformuj nas o tym podczas udostpniania nam danych osobowych lub usu swoje dane z list subskrypcyjnych, na ktrych jeste zapisana lub zapisany.

8. Zmiany w Polityce prywatnoci

Jeli zdecydujemy si na zmian naszej Polityki prywatnoci, umiecimy tutaj odpowiednie informacje. Dlatego te prosimy o okresowe sprawdzanie treci tej strony w celu zapoznania si z nasz biec polityk.

9. BEZ GWARANCJI

14. W Internecie nie mona zagwarantowa, e kada transmisja danych jest cakowicie bezpieczna. Dlatego, mimo dokadania wszelkich stara w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie moemy zapewni lub zagwarantowa bezpieczestwa informacji przekazywanych do i z naszej witryny. Mog pojawi si czynniki poza nasz kontrol, ktre spowoduj udostpnienie danych. W zwizku z tym zalecamy uytkownikom nieudostpnianie w ramach swojego konta informacji, ktre nie powinny zosta ujawnione.
15. Po otrzymaniu transmisji, dokadamy wszelkich stara, aby zapewni bezpieczestwo danych w naszym systemie.

 

Info o szkole

Pierwsze kroki

   
Falco